Logo Miasta i Gminy Wiśnicz
Powróć do: strona główna

Sesja On Line

Sesje Rady Miejskiej "na żywo" oraz nagrania archiwalne z odbytych sesji znajdują się się pod poniższym linkiem:

Sesje Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w sesji Rady Miejskiej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane RODO), informuję iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowego Wiśnicza
 2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu jest Pani Patrycja Powroziewicz, dane kontaktowe: iod@ochronatwoichdanych.pl;
 3. Zgodnie z art. 6 ust 1. lit. c) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi), Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 • zapewnienie prawa dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów,
 • transmitowania i utrwalania obrad, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 1. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań;
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
 3. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 4. transmisja obrad sesji Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej nowywisnicz.sesja.pl bezterminowo. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk;
 5. osoba objęta monitoringiem, która uczestnicząc w obradach sesji nie pełni funkcji publicznej, ma prawo do informacji o dokonywanej transmisji i istniejącym nagraniu, prawo dostępu do nagrań;
 6. jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa;
 7. transmitowanie i utrwalania obrad jest wymagane ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art. 20 ust. 1b.