Logo Miasta i Gminy Wiśnicz

Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez Gminę Nowy Wiśnicz

Prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189)

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Nowy Wiśnicz jest prowadzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz.189), które weszło w życie 21 maja 2012 r.
Sposób udostępnienia danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Nowy Wiśnicz:
1. Rejestr instytucji kultury prowadzi Referat Organizacji, Kontroli i Promocji w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu, ul. Rynek 38 32-720 Nowy Wiśnicz, promocja@nowywisnicz.pl
2. Zgodnie z §10 ust.1 rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowy Wiśnicz.
3. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
• otwarty dostęp do zawartości rejestru,
• wydanie odpisu z księgi rejestrowej
4. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust.2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora. 5. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora, tj. w pokoju Referatu Organizacji, Kontroli i Promocji.
6. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn.zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dokonywać w kasie urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu lub na konto nr 57 8589 0006 0230 0610 0086. Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.


Pliki do pobrania: