Logo Miasta i Gminy Wiśnicz
Powróć do: Ochrona Środowiska

Program Czyste Powietrze

logo_KPO_Czyste_Powietrze_(1) 

 Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „CZYSTE POWIETRZE”

Rynek 16, I piętro
32-720 Nowy Wiśnicz

W Punkcie mieszkańcy naszej Gminy znajdą informacje na temat programu, otrzymają wsparcie w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie oraz uzyskają pomoc przy jego późniejszym rozliczeniu. Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, gdzie następować będzie ich ocena merytoryczna i przyznanie ewentualnego dofinansowania.

Punkt czynny we wtorki i środy w godz. 8:00 – 13:00.

W celu sprawnej obsługi interesantów wypełnianie wniosków do rządowego programu Czyste Powietrze odbywać się będzie, po telefonicznym umówieniu terminu pod nr telefonu:

·       14 685 09 23 ( w godzinach pracy punktu )
·       14 685 09 33 ( w pozostałe dni tygodnia, w godzinach pracy tut. Urzędu )

Mieszkańcy zainteresowani złożeniem wniosku w programie “Czyste Powietrze” zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem programu, ponieważ za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca. 

Zachęcamy do odwiedzenia naszego punktu!

O programie „Czyste Powietrze”

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
W ramach przedmiotowego programu wnioskodawcy mogą pozyskać dofinansowanie na:

·       wymianę starego pieca - kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno) – na NOWOCZESNE ŹRÓDŁO CIEPŁA;
·       modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym kolektory słoneczne;
·       montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
·       mikroinstalację fotowoltaiczną;
·       ocieplenie ścian, stropu, podłogi;
·       wymianę okien, drzwi, bramy garażowej;
·       wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyzy.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od dochodów. 

W związku z tym, wyróżnia się trzy poziomy dofinansowania

·       w ramach Części 1) Programu – poziom podstawowy,
·       w ramach Części 2) Programu – poziom podwyższony,
·       w ramach Części 3) Programu – poziom najwyższy:

Maksymalna wysokość dofinansowania, którą można uzyskać na poziomie podstawowym może wynieść do 66 000 zł, pod warunkiem, że dochód roczny wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 zł.

Maksymalna wysokość dofinansowania, którą można uzyskać na poziomie podwyższonym może wynieść z kolei do 99 000 zł,
pod warunkiem, że przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

·       1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
·       2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Maksymalna wysokość dofinansowania, którą można uzyskać na poziomie najwyższym może wynieść nawet 135 000 zł,
pod warunkiem, że przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

·       1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
·       1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

lub

·       ma ustalone prawo do otrzymywania: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Ostateczna wartość dotacji ustalana jest na podstawie rodzaju i zakresu realizowanego przedsięwzięcia oraz wydatków poniesionych przez Beneficjentów.

Dodatkowe dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:

·       Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze;
·       Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
- zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
- zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;

·       Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych wyżej nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
Koszt przeprowadzenia audytu energetycznego stanowić będzie dodatkowe dofinansowanie – nie będzie wliczany do maksymalnego poziomu dotacji przysługującej Beneficjentowi

PREFINANSOWANIE w programie (dotacja przed remontem):

Osoby najuboższe, które chcą wymienić piec w swoim domu, ale często nie mają pieniędzy, żeby podjąć się takiej inwestycji z własnych środków, mogą liczyć na pomoc. Dotację z prefinansowaniem będą mogli otrzymać wnioskodawcy uprawnieni do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. 

Prefinansowanie obejmuje wypłatę części lub całości dotacji przyznanej przez wfośigw na rachunek bankowy WYKONAWCY:

• zaliczki – maksymalnie do wysokości 50% przyznanej dotacji
• pozostałej części dofinansowania po zrealizowaniu umowy.

Warunkiem wypłaty prefinansowania ma być przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac.
Szczegółowe informacje dotyczące programu Czyste Powietrze oraz wymagana dokumentacja dostępne są na stronie:

www.czystepowietrze.gov.pl
www.wfos.krakow.pl (https://portal.wfos.krakow.pl/)

Ankieta informacyjna „Czyste Powietrze” – do Punktu,  znajduje się na stronie internetowej Gminy Nowy Wiśnicz pod adresem https://nowywisnicz.pl/pliki-do-pobrania.html 

Realizacja programu „Czyste Powietrze” w gminie Nowy Wiśnicz

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 446
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 201
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji:  3 750 401,48 zł