Logo Miasta i Gminy Wiśnicz
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://nowywisnicz.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

   • Zamieszczone na stronie podmiotowej informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed dniem 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Miejskiego.
   • Część z publikowanych plików multimedialnych (zdjęć) nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed dniem 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Miejskiego.
   • Zamieszczone nagrania z sesji Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu opublikowane przed dniem 2020-10-21 nie posiadają napisów.
   • Część zamieszczonych na stronie informacji publicznych w postaci załączników nie  jest zgodna ze standardem WCAG 2.1 (z uwagi na charakter informacji publicznej).

   Ułatwienia na stronie nowywisnicz.pl
   Strona posiada następujące ułatwienia:

   • dedykowany kontrast dla dostępności,
   • możliwość zmiany wielkości czcionki,
   • mechanizmy sterowania za pomocą klawiatury,
   • możliwość użycia standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
   • możliwość skoku do etykiety “więcej”, przewinięcie informacji do wskazanej sekcji za pomocą mechanizmu sterowania klawiaturą,
   • obecność widocznego focusa podczas sterowania klawiaturą,
   • automatyczne skalowanie strony do szerokości okna wyświetlacza,
   • elementy statyczne strony internetowej posiadają natywnie odpowiedni kontrast,
   • możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między literami, słowami, wierszami, paragrafami (akapitami),
   • możliwość zatrzymywania, wznowienia wyświetlanych informacji za pomocą przewijanego slidera,
   • mapa strony,
   • zamieszczone nagrania z sesji Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu od dnia 2020-10-21 posiadają napisy.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Roman, proman@nowywisnicz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 685 09 45 dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu:
Rynek 38, 32-720 Nowy Wiśnicz

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście od strony Rynku oraz wejście od strony parkingu urzędu (od ul. Długiej)
 2. Do wejścia prowadzą:
 • od strony Rynku wejście bezpośrednio z chodnika po pięciu lub siedmiu stopniach schodów, przy schodach dostępna jest barierka;
 • od strony parkingu urzędu możliwe jest wejście dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 1. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 2. W budynku nie ma windy.
 3. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze urzędu.
 4. W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
  i słabowidzące.
 2. W budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna.
 3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny lub głosowy – tablica informacyjna z wykazem pokoi, informacja (parter).
 5. Kasa urzędu dostępna na parterze budynku – istnieje możliwość płatności bezgotówkowych.
 6. Zapewnienie kontaktu z pracownikiem Urzędu na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami
  w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do interesanta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika urzędu przyjmującego wniosek
  o konieczności obsługi osoby z niepełnosprawnością ruchową w miejscu zlokalizowanym na parterze budynku.
 7. W obiekcie nie zapewniono obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego.

Aby skutecznie komunikować się z Urzędem Miejskim w Nowym Wiśniczu, w szczególności osoby z niepełnosprawnością mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu, Rynek 38, 32-720 Nowy Wiśnicz,
 • wysłać e-mail na adres: um@nowywisnicz.pl,
 • przesłać wniosek elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /26xl7d5cxo/skrytka,
 • wysłać fax na numer: 14 685 09 11,
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu:

14 685 09 12 (sekretariat urzędu), interesanci będą łączeni z pracownikiem merytorycznym.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848