Termin składania deklaracji i wzór do pobrania

Właściciele nieruchomości zamieszkałych
mają obowiązek złożyć do burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (dot. nowych budynków z faktycznie zamieszkałymi mieszkańcami a nie zameldowanymi).

Właściciele nieruchomości
w przypadkach zmiany w złożonych deklaracjach będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są zobowiązani złożyć kolejną deklarację w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty (dot. zgonów, urodzeń nowych mieszkańców, itp.).

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Download (PDF, 51KB)

Wszelkie informacje dotyczące systemu opłat za odbiór odpadów komunalnych (stan konta podatnika „opłaty śmieciowej”) można uzyskać pod numerem telefonu: 533 373 541 lub 14 685 09 14.

Do 15-dnia każdego miesiąca należy uiszczać opłatę za śmieci na takich samych zasadach t.j.: bez wcześniejszego wezwania do zapłaty (bez blankietu) – w wysokości zadeklarowanej kwoty opłaty zależnej od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.