Nowe zasady korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Nowym Wiśniczu

Podstawowe informacje dotyczące przekazywania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje wyłącznie segregowane u źródła (tj. zebrane selektywnie w miejscu wytworzenia) odpady komunalne z przeznaczeniem do unieszkodliwienia lub odzysku z nieruchomości zamieszkanych na terenie Gminy Nowy Wiśnicz. PSZOK czynny jest z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy:

 • środy w godzinach 8.00 – 16.00
 • soboty w godzinach 8.00 – 15.00

 W PSZOK nie będą przyjmowane:

 • niesegregowane zmieszane odpady komunalne,
 • segregowane zanieczyszczone innymi odpadami,
 • budowlane zawierające azbest, papę, smołę,
 • wszelkie odpady w ilościach masowych, czy też charakterystycznych dla danej branży gospodarczej w tym styropian budowlany.
 • odpady budowlane pochodzące z działalności gospodarczej i usługowej,
 • części samochodowych np. reflektory, zderzaki, elementy karoserii itp.
 • nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla których nie istnieje możliwość ustalenia pochodzenia.
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, jeżeli ich ilość, rodzaj wskazuje, że powstają na nieruchomości niezamieszkałej w wyniku budowy, remontu albo rozbiórki budynku czy obiektu, na które wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie do organu administracji budowlano- architektonicznej,

NA PSZOK-u nie będą przyjmowane odpady remontowo – budowlane,  jeżeli remont był wykonywany przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą – „firmę”.

W takich przypadkach  – wykonawca robót staje się właścicielem odpadów i na nim spoczywa obowiązek ich zagospodarowania – art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).

Odpady przyjmowane do PSZOK:

 • zmieszane odpady lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych (17 09 04, 17 01 07) w tym również:

– armatura ceramiczna (umywalki, sedesy, brodziki, płytki itp.),

– okna i drzwi (z szybami lub bez szyb),

– kabiny prysznicowe,

– odpady typu płyty gipsowo-kartonowe, wata szklana, boazerie, tapety itp.

w  niewielkiejilości,

 • odpady wielkogabarytowe wytworzone w gospodarstwie domowym ( 20 03 07, 20 01 11) w tym:

– meble, łóżka, materace, stoły, krzesła, fotele, dywany, wózki dziecięce, ławki, wykładziny, styropian poprzemysłowy pochodzący z handlu jako opakowanie sprzętu AGD, RTV,  skrzynie i pojemniki na owoce itp.,

 • chemikalia, resztki farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych, opakowania po opryskach (20 01 28, 20 01 27, 20 01 13, 21 01 26),
 • zużyte opony pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, ciągników (16 01 03),
 • odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego muszą być przekazywane kompletne (20 03 07, 20 01 35*, 20 01 36),
 • zużyte baterie, świetlówki i żarówki (20 01 33, 20 01 21)
 • popiół – zapakowany w worki (20 01 99),
 • odpady zielone – zapakowane w worki ( 20 02 01).

Odpady remontowe będą przyjmowane wyłącznie w ilościach wskazujących, że pochodzą z drobnych prac remontowo-budowlanych wykonywanych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których wykonanie nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie. Mieszkańcy dostarczający do PSZOK odpady remontowo-budowlane będą składali pisemne oświadczenie o miejscu (adres nieruchomości) i sposobie wytworzenia odpadów (np. wymiana glazury, malowanie pomieszczeń itp.) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu PSZOK.

Pracownik  PSZOK  może  odmówić  przyjęcia  odpadów  w  przypadku  gdy  istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi powstałymi w gospodarstwie  domowym  (np.  chemikalia  nietypowe  dla  prac  domowych,  odpady poprodukcyjne lub pochodzące z likwidacji działalności gospodarczej).

Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone.

Każdorazowe przyjęcie odpadów w PSZOK zostanie zarejestrowane w formularzu zawierającym adres nieruchomości z której pochodzą odpady, datę przyjęcia odpadów, ilość oraz ich rodzaj.

Na żądanie właściciela nieruchomości oddającego odpady do PSZOK, pracownik obsługi PSZOK wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu na obowiązującym wzorze dokumentu Załącznik Nr 2 do regulaminu PSZOK.

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2