Nowe zasady korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Nowym Wiśniczu

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu Nr XV/153/20 z dnia 13 lutego 2020 r. (pełna treść), w przypadku przekroczenia ilości oddawanych odpadów budowlanych oraz opon ponad określony limit ustalono opłatę w wysokości:

  • 1,00 zł brutto za każdy kilogram odebranych odpadów budowlanych,
  • 10,00 zł brutto za każdą kolejną sztukę zużytych opon.

Zasady świadczenia usług dodatkowych w PSZOK określa zarządzenie Burmistrza Nowego Wiśnicza wraz załącznikami (pełna treść).
Druk formularza zapotrzebowania na usługi dodatkowe – załącznik nr 2

Już od 14 marca Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów w Nowym Wiśniczu będzie świadczył dodatkowe usługi polegające na przyjmowaniu w punkcie zużytych opon oraz odpadów budowlanych z wyłączeniem materiałów izolacyjnych, w ilości większej niż określony wyżej limit. Wszelkie uchwały oraz bieżące informacje dotyczące gospodarki odpadami dostępne są na stronie urzędu  w zakładce „Gospodarka Odpadami.”

Od stycznia 2020 roku nowe zasady przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Nowym Wiśniczu (PSZOK).
Zgodnie z przyjętym regulaminem korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (pełna treść Zarządzenia Burmistrza Nowego Wiśnicza), od 1 stycznia na terenie PSZOK znajdującego się przy ul. Jana Matejki (teren byłego składowiska odpadów), prowadzona będzie weryfikacja w zakresie rodzaju odpadów dostarczanych oraz osób korzystających z usług punktu.

UWAGA!

PSZOK – czynny będzie w każdą sobotę od 8:00 do 15:00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
Przywożąc odpady do punktu należy zabrać dowód uiszczenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, który będzie warunkiem przyjęcia odpadów.
Do PSZOK przyjmowane są odpady powstające w gospodarstwach domowych, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw.„opłaty śmieciowej”) wnoszonej przez właściciela nieruchomości zamieszkanej. Są to:
1) odpady budowlane i rozbiórkowe – do 200 kg rocznie z jednej nieruchomości z podziałem na:
2) odpady z betonu i gruzu betonowego (niezanieczyszczone),
3) odpady z gruzu ceglanego (niezanieczyszczone),
4) odpady ceramiczne i elementy wyposażenia (sanitarne, armatura itp.),
5) odpady ze szkła (szyby okienne, lustra, luksfery itp.),
6) odpady z drewna (stolarka okienna i drzwiowa, resztki paneli podłogowych, boazerii itp.),
7) odpady opakowaniowe (pojemniki po piance, puszki po farbach i inne);
8) zużyte opony (wyłącznie od samochodu osobowego i pojazdu jednośladowego) – do 6 sztuk rocznie z jednej nieruchomości;
9) papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale opakowania wielomateriałowe;
10) odpady wielkogabarytowe wytworzone w gospodarstwie domowym w tym: meble z wyposażenia wnętrz, meble ogrodowe, choinki sztuczne, zabawki i przedmioty o dużych rozmiarach, wykładziny, styropian poprzemysłowy pochodzący z handlu jako opakowanie sprzętu AGD, RTV, skrzynie i pojemniki na owoce itp.;
4) opakowania po środkach i substancjach niebezpiecznych (farby, lakiery, rozpuszczalniki, opryski itp.);
5) odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
6) zużyte baterie, świetlówki i żarówki;
7) popiół – zapakowany w worki.

UWAGA ZMIANY!!
NIE WSZYSTKIE ODPADY BUDOWLANO-ROZBIÓRKOWE BEDĄ PRZYJMOWANE

GDY MASZ WĄTPLIWOŚCI – ZADZWOŃ DO URZĘDU MIEJSKIEGO PRZED ZAWIEZIENIEM ODPADÓW

Telefon kontaktowy do Urzędu Miejskiego – gospodarka odpadami: 533 373 541 lub 14 685 09 14

Telefon kontaktowy do Zakładu Usług Komunalnych: 14 612 86 61