Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie Uchwały Nr XII/122/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty Burmistrz Nowego Wiśnicza zawiadamia, że od 1 stycznia 2020 roku wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 16,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 32,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów

Opłata za gospodarowanie odpadami będzie naliczana w Gminie Nowy Wiśnicz od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz odpowiedniej stawki opłaty.

DANE DO PRZELEWU BANKOWEGO

Numer rachunku odbiorcy: 57 8589 0006 0230 0610 0039 0183
Nazwa odbiorcy: Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu
Adres odbiorcy: Rynek 38, 32-720 Nowy Wiśnicz
Tytuł przelewu: Opłata za odbiór odpadów w miesiącu:…………….
Imię i nazwisko składającego deklarację :…………………………….
Adres nieruchomości: …………………………………………………….

Np.:
Opłata za odbiór odpadów w miesiącach I – III 2020 
Jan Kowalski, Kopaliny 1a, 32-720 Nowy Wiśnicz

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkanej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.
Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi równej iloczynowi nowej stawki opłat i liczby osób wykazanych w dotychczasowej deklaracji. Prosimy o wyliczenie opłaty i jej terminowe uiszczenie (do 15 – dnia każdego miesiąca).
UWAGA! ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO: 57 8589 0006 0230 0610 0039 0183. O szczególną uwagę prosimy osoby, które mają zlecenia stałe aby zmieniły ustawienia na swoich kontach bankowych.
UWAGA! Jedynie w przypadku zmiany danych będących podstawą należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (np. urodzenia, zgony, zmiana miejsca zamieszkania, aktualizacja deklaracji i inne) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana należy złożyć deklarację zmieniającą (nową). Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Konieczność złożenia nowej deklaracji obowiązuje również właścicieli nieruchomości, którzy dotychczas odpady komunalne gromadzili w sposób nieselektywny, a zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) wprowadzony został obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 5 ust 1 pkt 3).

Informacje dodatkowe