Opłaty

Opłata za gospodarowanie odpadami będzie naliczana w Gminie Nowy Wiśnicz od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz odpowiedniej stawki opłaty.

DANE DO PRZELEWU BANKOWEGO

Numer rachunku odbiorcy: 57 85890006 0230 0610 0039 0183
Nazwa odbiorcy: Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu
Adres odbiorcy: Rynek 38, 32-720 Nowy Wiśnicz
Tytuł przelewu: Opłata za odbiór odpadów w miesiącu:…………….
Imię i nazwisko składającego deklarację :…………………………….
Adres nieruchomości: …………………………………………………….

Np.:
Opłata za odbiór odpadów w miesiącach VII-XII 2013 
Jan Kowalski, Kopaliny 1a, 32-720 Nowy Wiśnicz

Ustalone zostały dwie stawki opłaty:

  • stawka podstawowa – jeśli właściciel nieruchomości zdeklarował, że nie będzie prowadził segregacji i oddaje wszystkie śmieci jako zmieszane
  • stawka obniżona – jeśli właściciel zdeklarował i prowadzi selektywną zbiórkę odpadów

Opłaca się więc segregować odpady !

Właściciel nieruchomości obliczy samodzielnie wysokość opłaty za śmieci wypełniając deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę faktyczną liczbę osób zamieszkujących na danej nieruchomości i stawkę opłaty, która będzie odzwierciedleniem jego preferencji postępowania z odpadami tzn. czy będzie segregował czy nie.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku:

Cennik

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi równej iloczynowi nowej stawki opłat i liczby osób wykazanych w dotychczasowej deklaracji. Prosimy o wyliczenie opłaty  i jej terminowe uiszczenie (do 15 – dnia każdego miesiąca) na numer rachunku bankowego, który pozostaje niezmieniony, uwzględniając nowe stawki opłat oraz liczbę mieszkańców nieruchomości zgodnie ze złożoną deklaracją.

Pouczenie:W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nowej wysokości, wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach.

UWAGA! Jedynie w przypadku zmiany, np. ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (urodzenia, zgony, zmiana miejsca zamieszkania lub zmiany sposobu segregacji (z nieselektywnej na selektywną), należy złożyć deklarację zmieniającą (nową) w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

W celu dokonania stosownych wyjaśnień lub złożenia deklaracji zmieniającej należy zgłosić się do pokoju nr 12 budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu w godzinach urzędowania. Informacje można również uzyskać pod nr tel. (0 14) 68 509 14.