Nieruchomości niezamieszkałe na których powstają odpady

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale wytwarzane są odpady (sklepy, biura, obiekty kulturalno-oświatowe, gastronomia, itp.) nie są ujęci w system zbiórki odpadów komunalnych.

Mają obowiązek podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw (Dz.U.11.152.897). Rolą Gminy w tym systemie jest nadzorowanie wykonania powyższego obowiązku.

W załączniku przedstawiamy listę przedsiębiorstw mogących świadczyć usługi dla nieruchomości zamieszkałych w naszej gminie.

Download (PDF, 765KB)