Gospodarka odpadami komunalnymi – bioodpady

Od stycznia 2020 roku wprowadzonych zostało kilka zmian w systemie gospodarki odpadami w Gminie Nowy Wiśnicz, o których cyklicznie informujemy mieszkańców. Poprzednio pisaliśmy o wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami od stycznia 2020 roku oraz o zmianach odbioru odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów.
Obecnie publikujemy informacje na temat bioodpadów, tj. ulegających biodegradacji odpadów z ogrodów (trawa, liście) oraz odpadów spożywczych i kuchennych. Na podstawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Nowy Wiśnicz wprowadziła zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie to ma być, zgodnie z przepisami ustawy, proporcjonalne do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi i biorąc te koszty pod uwagę, oszacowane zostało na 1 złoty miesięcznie od mieszkańca.
Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po uwzględnieniu tego zwolnienia z mocą obowiązującą od kwietnia, wynosić będzie: 15,00 zł/osoba/miesiąc. W związku z wprowadzonym zwolnieniem, Rada Miejska w Nowym Wiśniczu podjęła nową uchwałę dotyczącą wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowy Wiśnicz.

WZÓR NOWEJ DEKLARACJI ( do pobrania)

Uwaga!

Jeśli nie występują żadne zmiany, dotychczasowe deklaracje są ważne i nie należy ich składać ponownie. Nie ma również obowiązku składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości, którzy nie będą kompostować bioodpadów.
Tych, którzy skorzystają ze zwolnienia z części opłaty, prosimy o podjęcie przemyślanej decyzji o zadeklarowaniu kompostowania bioodpadów, tym bardziej, że w przypadku takiego oświadczenia właściciele kompostowników, którzy dokonają ich zgłoszenia będą płacić obniżoną stawkę, tj. 15 zł od osoby/miesiąc i jednocześnie nie będą mogli wystawiać bioodpadów firmie odbierającej odpady. W takim przypadku całość tych odpadów powinna być kompostowana. Ponadto, zgodnie z przepisami ww. ustawy, fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli.

Kompostowanie bioodpadów na własnej nieruchomości

Każdy w swoim przydomowym ogródku może przeprowadzać proces kompostowania. Dlatego wszystkich, którzy mają możliwość, zachęcamy do stosowania tej metody unieszkodliwiania bioodpadów i produkcji naturalnego nawozu.

Pozytywne skutki kompostowania dla środowiska naturalnego:

– zmniejszenie masy i objętości odpadów,
– ograniczenie powierzchni wysypisk śmieci,
– zmniejszenie zużycia nawozów sztucznych,
– przywrócenie środowisku składników glebotwórczych.

Jak utworzyć wartościowy kompost:

  • Miejsce kompostowania powinno być cieniste i osłonięte od wiatru, aby zgromadzony materiał nie wysychał, najlepiej od strony północnej lub północno-zachodniej. Kompostownik należy zakładać przy dodatnich temperaturach.
  • Podłoże, na którym ułożymy pryzmę kompostową lub ustawimy kompostownik, musi być przepuszczalne (najlepiej na dnie kompostownika ułożyć wysoką na ok. 20 cm warstwę gałęzi, tworząc w ten sposób warstwę drenażową). Jest to ważne, gdyż w procesie rozkładu materii organicznej dużą rolę odgrywają mikroorganizmy i dżdżownice przedostające się do pryzmy z gleby. Poza tym, jeśli nie ma odpływu wody, zgromadzone odpadki zgniją. Dlatego niedopuszczalne jest kompostowanie na betonie, folii czy utwardzonej nawierzchni.
  • Następna warstwa to ziemia ogrodowa lub zeszłoroczny kompost,
  • Kolejne warstwy to odpady organiczne przekładane warstwami ziemi lub drobnymi gałęziami. Poszczególne warstwy nie powinny być zbyt grube ani zbite (najlepiej aby kolejne warstwy pryzmy miały urozmaicony skład różnych odpadów organicznych). W celu przyspieszenia procesu kompostowania, bądź zwiększenia jego jakości można zastosować szczepionki kompostowe, czyli preparaty zawierające mikroorganizmy odpowiedzialne za rozkład (do kupienia w sklepach ogrodniczych),
  • Materiał odpadowy powinien być stale lekko wilgotny, więc w okresach suszy trzeba go polewać wodą,

  • Gdy padają deszcze, należy sprawdzać, czy woda ze stosu odpływa. Jeśli jest jej za dużo, warto rozluźnić kompost, na przykład nakłuwając go metalowym szpikulcem, co ułatwi osuszanie,

  • Ułożoną pryzmę kompostową najlepiej przełożyć (przemieszać) po kilku miesiącach, co umożliwi doprowadzenie powietrza oraz spulchnienie materiału. Dzięki temu przyspieszony zostanie rozkład kompostowanych odpadów. Przekładając kompost trzeba zwrócić uwagę, aby warstwy górne znalazły się na dole, a dolne na górze,

  • Po ok. 9-12 miesiącach powstanie dojrzały kompost, który można wykorzystać jako naturalny nawóz. W ostatecznym procesie rozkładu uzyskuje się jednolicie ciemną ziemię przypominającą zapachem ziemię leśną. Pryzma dojrzałego kompostu jest zazwyczaj niższa od tej w czasie formowania ok. 30%.

Surowce nadające się na kompost:

– skoszona trawa (powinna być układana w kompostowniku cienkimi warstwami, dopiero po jej zwiędnięciu lub wysuszeniu, co zapobiega gniciu i wydzielaniu niemiłego zapachu),
– liście (po zwiędnięciu czy wysuszeniu),
– gałęzie drzew i krzewów (powinny być pocięte),
– chwasty,
– słoma i siano,
– owoce i warzywa,
– roślinne resztki kuchenne,
– skorupki jaj,
– papier i karton (nie zanieczyszczony kolorowym drukiem, rozdrobniony na kawałki),
– fusy po kawie i herbacie,
– popiół drzewny,
– trociny (z czystego, nielakierowanego drewna).

Kompostowaniu nie można poddawać:

– trawy z trawników intensywnie nawożonych chemicznymi środkami ochrony roślin,
– owoców warzyw, roślin, liści z oznakami chorób i grzybów,
– skórek owoców cytrusowych (obniżają aktywność mikroorganizmów w glebie),
– chwastów, które zawiązały już nasiona,
– chwastów rozmnażających się przez rozłogi i korzenie,
– zadrukowanego i bielonego papieru,
– popiołu z innych materiałów niż drewno,
– materiału roślinnego pozyskanego z okolic ruchliwych dróg (może zawierać szkodliwe metale ciężkie),
– resztek kuchennych w postaci mięsa, kości, ryb (przyciąga owady i gryzonie),
– worków z odkurzacza,
– odchodów zwierząt domowych (aby nie zarazić się chorobami odzwierzęcymi).

Poradnik segregacji odpadów

Zasady segregacji

Ulotka nie pal śmieci