O jednostce

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu realizując swoje zadania obejmuje działaniem teren miasta Nowy Wiśnicz oraz 11 wsi wchodzących w skład gminy.

Działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, udziela pomocy osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Ośrodek realizuje całość zadań organizacyjnych w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności odpowiada za: przyznawanie i wypłacanie przewidzianą ustawą świadczeń, pracę socjalną, prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Ponadto realizuje zadania w zakresie przyznawania i wypłacania: dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej.

Kontakt:

Rynek 16, 32-720 Nowy Wiśnicz

tel.: 14 685 09 42

e-mail: mops@nowywisnicz.pl

Godziny pracy:

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00