Karta Dużej Rodziny

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
pobrane

Jakie zniżki oferuje Karta Dużej Rodziny?

Dzięki Karcie Dużej Rodziny osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać ze zniżek w ramach ofert m.in.: z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. w przypadku rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych.

Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom stale się powiększa, a ich aktualny wykaz znajduje się na stronie:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Zniżek mogą udzielać nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci.

– w wieku do ukończenia 18 roku życia ;
– w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
– bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności ;

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeżeli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wyżej wymienione warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.

Członkami rodziny wielodzietnej są:
1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka,
2) małżonek rodzica,
3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Karta jest przyznawana:
1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony,
2) dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia – do ukończenia 18 roku życia,
3) dziecku powyżej 18 roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia,
4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia,
5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;

Karta jest przyznawana bezpłatnie, natomiast wydanie duplikatu podlega opłacie.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych-smartfonach).

Karta elektroniczna ma wiele zalet:

– karty elektroniczne są udostępniane swoim posiadaczom w przeciągu kilku minut od momentu w którym użytkownik SI KDR pozytywnie rozpatrzy wniosek i wyśle zamówienie na Karty ;

– rodzice i małżonkowie  mogą wyświetlać nie tylko swoje Karty, ale również Karty pozostałych członków rodziny (co jest bardzo przydatne gdyż nie ma już konieczności szukania przez wszystkich członków rodziny plastikowych Kart, wystarczy, że jedna osoba na swoim telefonie pokaże Karty wszystkich osób) ;

– aplikacja umożliwiająca korzystanie z Karty w formie elektronicznej umożliwia łatwe i szybkie znalezienie najbliższych partnerów Karty Dużej Rodziny dzięki usłudze geolokalizacji ;

Wnioskowanie jednocześnie o kartę tradycją i elektroniczną wiąże się z brakiem obowiązku ponoszenia opłat za domówienie drugiej formy Karty.

Zwolnieni z opłaty są również członkowie rodzin wielodzietnych, dla których wniosek o Kartę Dużej Rodziny został złożony przed 1 stycznia 2018r. i dla których wniosek o domówienie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej zostanie złożony najpóźniej przed 31 grudnia 2019 r.

Jak można uzyskać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny:

Aby otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny należy:

  1. Złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej lub za pośrednictwem portalu PIU Emp@tia, w szczególności, gdy wniosek dotyczy jedynie domówienia Kart elektronicznych dla osób, które posiadają już Karty tradycyjne, podając dane osób, dla których wnioskuje o Kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej, na który przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR
  2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez gminę, na adres poczty elektronicznej zostanie przysłany link do sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty ( cała procedura powinna trwać maksymalnie do tygodnia)
  3. Po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-maila numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu.
  4. Spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodzin wielodzietnych, którym zawnioskowano o przyznanie Karty elektronicznej, przy czym rodzic poza swoją Kartą może w swoim telefonie wyświetlać Karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica.

 Informacje o składaniu wniosku o Kartę Dużej Rodziny za pośrednictwem PIU Emp@tia można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/mkdr/

Ponadto w biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-zdziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/ znajduje się plik zawierający instrukcję wypełnienia załącznika wniosku ZKDR-04 Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych.