Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Wiśniczu działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ze zm.), w składzie zatwierdzonym zarządzeniem Nr I/210/14 Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Wiśniczu oraz z jego późniejszymi zmianami.

Członkami Komisji są przedstawiciele Rady Miejskiej Nowego Wiśnicza, Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nowym Wiśniczu, Policji, specjaliści z zakresu pedagogiki, terapii, profilaktyki uzależnień, przemocy domowej przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Komisja obejmuje zasięgiem swojego działania teren gminy Nowy Wiśnicz. Komisja działa w następującym składzie:

PrzewodniczącyPan Marcin Daniec,

Z-ca Przewodniczącego Pani Kazimiera Toczek,

Sekretarz- Pani Aneta Mazanek,

Członkowie:

Pani Aneta Feliksiak,

Pan Przemysław Krzyżak,

Pani Anna Jasińska-Kruk,

Ks. Krzysztof Wąchała,

Mł.asp. Dawid Filipek,

Pani Marta Bogacz,

Pani  Beata Ruśnica

asp. Franciszek Piech

Zakres działania Komisji

Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

 • wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu;
 • prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Burmistrza Nowego Wiśnicza;
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
 • prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

 Przepisy prawne:

 • ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany corocznie przez Radę Miejską w Nowym Wiśniczu,
 • uchwała Nr XXI/151/93 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 14 lipca 1993r. z późn.zm w sprawie usytuowania na terenie Gminy Nowy Wiśnicz miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
 • uchwała Nr XVIII/146/2000 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27czerwca 2000r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych,
 • uchwała Nr XXXII/268/09 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 grudnia 2009r.w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży,
 • zarządzenie Nr I/210/14 Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Wiśniczu

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 • Podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych współuzależnionych, w tym:
  – dokonywanie analizy potrzeb w tym zakresie.
 • Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
  – przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią,
  – motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego,
  – kierowanie do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu,
  – kierowanie spraw do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
  – podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie,
  – kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów i instytucji świadczących usługi specjalistyczne,
  – inicjowanie działań zmierzających do animacji i aktywizacji środowiska lokalnego w niesienie pomocy osobom z problemem alkoholowym i problemem przemocy,
  – inicjowanie i organizacja szkoleń, debat i konferencji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,
  – organizowanie pomocy dzieciom ze środowisk zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych.
 • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy:
  – inicjowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
  – inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej,
  – poodejmowanie działań o charakterze edukacyjnym ze szczególnym naciskiem na promocję zdrowego stylu życia, kierowanych do dzieci i młodzieży,
  – wspieranie realizacji pozalekcyjnych programów sportowych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
 • Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu:
  – prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych,
  – podejmowanie działań wobec firm prowadzących reklamę napojów alkoholowych w sposób niezgodny z przepisami,
  – podejmowanie działań informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do kierowców pojazdów mechanicznych,
  – prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
 • Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie:
  – organizacja i współorganizacja szkoleń, debat, konferencji i imprez profilaktycznych,
  – prowadzenie działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków problemów uzależnień i przemocy.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Wiśniczu pracuje na posiedzeniach, które są zwoływane w miarę potrzeb, przynajmniej  raz w miesiącu, w sali obrad Ratusza Miejskiego.