Baza Danych Potencjalnych Beneficjentów projektów realizowanych przez Gminę Nowy Wiśnicz

BAZA DANYCH POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH PROJEKTÓW SKIEROWANYCH DO OSÓB FIZYCZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NOWY WIŚNICZ

Gmina Nowy Wiśnicz planuje ubiegać się o zewnętrzne środki finansowe które umożliwią wsparcie finansowe osób prywatnych zamierzających realizować inwestycje w następujących obszarach:

  • budowa mikroinstalacji prokonsumenckich, wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), służących do wytwarzania energii ‒ w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej z przeznaczeniem na potrzeby własne,
  • montaż kolektorów słonecznych na budynkach jednorodzinnych
  • ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę starych pieców węglowych, kaflowych i innych nie ekologicznych na nowe źródła ciepła: na gaz, olej, czy urządzenia grzewcze na paliwo stałe o wyższej niż dotychczas nominalnej sprawności przemiany energetycznej
  • demontaż elementów azbestowych takich jak pokrycia dachowe, elewacje budynków oraz utylizacja elementów azbestu składowanego
  • prace konserwatorsko- restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach nie ruchomych (np. kapliczki, krzyże przydrożne, figury)
  • przydomowe oczyszczalnie ścieków

Nabór potencjalnych uczestników do udzielenia wsparcia w w/w zakresie prowadzony jest w trybie ciągłym i ma na celu stworzenie bazy osób zainteresowanych uczestnictwem w programach współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Dla sprawnego i skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych w/w projektów, Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Nowy Wiśnicz o wstępne zadeklarowanie chęci udziału z w/w form wsparcia. Nowo powstała aktualna baza danych zobrazuje zapotrzebowanie mieszkańców na w/w działania, oraz pozwoli w chwili ogłoszenia o naborze przez Instytucje Wdrażającą przeprowadzenia sprawnego i efektywnego procesu rekrutacji. Zaznaczyć należy, iż zgłoszenia do bazy danych nie są równoznaczne z otrzymaniem wsparcia finansowego.

Aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy pobrany odpowiedniej zakładki a następnie złożyć go na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu pok. nr 1 w godzinach urzędowania.

WNIOSKI DO POBRANIA

Demontaż i utylizacja azbestu

Kolektory słoneczne

Wymiana pieców

Mikroinstalacje prokonsumenckie

Oczyszczalnie przydomowe

Prace budowlane, konserwatorskie, restauratorskie

Informacje w powyższych sprawach udziela:
Kinga Mocię, Anna Kokoszka, Katarzyna Jankowicz
Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu
ul.Rynek 38, pokój nr 22, tel. 14-685-09-26