Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Wiśniczu

Wstęp Deklaracji

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Wiśniczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.nowywisnicz.pl

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu
Rynek 38
32-720 Nowy Wiśnicz
e-mail: um@nowywisnicz.pl
tel. 14 685 09 12
fax 14 685 09 11

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-01
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

zamieszczone na stronie publikacje nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu
część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu, Zamieszczone nagrania z posiedzeń sesji rady miejskiej nie posiadają napisów.Zamieszczone na stronie podmiotowej informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

podwyższony kontrast
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
odstępy między tekstem
Możliwość czytania strony
podświetlenie linków
focus wokół elementów nawigacyjnych.
możliwość obsługi strony za pomocą klawiatury
struktura strony

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia 2020-06-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu:
• przy ul. Rynek 38
Do budynku prowadzą 2 wejścia. Do wejścia głównego od strony Rynku prowadzą schody. Wejście tylne od ul. Długiej jest przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
• przy ul. Rynek 1 (gmach Ratusza Miejskiego)
Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
• przy ul. Rynek 16 (Referat Oświaty)
Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Budynki nie spełniają podstawowych wymagań zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

W zakresie dostępności architektonicznej:
1. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych;
2. Przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – brak wind, podjazdów);
3. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku nie umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń (brak możliwości wjazdu na pierwsze piętro budynku, brak wjazdu do budynku wejściem głównym);
4. Nie zapewniono wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego;
5. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich powinny kierować się do sekretariatu, gdzie zostanie wezwany odpowiedni urzędnik;
6. Osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób zapewnione są (oznaczenia dróg ewakuacyjnych).

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
1. W obiekcie nie zapewniono obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego;
2. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać drogą e-mailową.
e-mail: um@nowywisnicz.pl 
Telefon: 146850928 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej)

Procedura wnioskowo-skargowa

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl