Czyste Powietrze

Ankieta Inwentaryzacyjna

Ankietę należy złożyć na dzienniku podawczym pokój nr 1 Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu, ul. Rynek 38,  32-720 Nowy Wiśnicz.
Druk ankiety można również pobrać pod poniższym linkiem:
https://nowywisnicz.pl/download/inwentaryzacja-ogrzewania-budynkow-na-terenie-gminy-nowy-wisnicz/

W razie wątpliwości lub pytań związanych z wypełnieniem ankiety proszę kontaktować się z Referatem Rolnictwa  Gospodarki Przestrzennej i Ochrony  Środowiska nr tel. 14 68 509 31 lub w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 23.

Czujniki jakości powietrza na terenie Gminy Nowy Wiśnicz

 Informujemy, że na terenie Gminy Nowy Wiśnicz działa system informacyjno-pomiarowy marki BESKID INSTRUMENTS służący do inwentaryzacji i monitoringu terenów na których mogą występować przekroczenia norm jakości powietrza głównie pyłów PM 2,5 oraz PM 10. System składa się z zewnętrznego ekranu LED zamontowanego na budynku kina w Nowym Wiśniczu wraz z czujnikiem wskaźnikowym jakości powietrza oraz 5 czujników wskaźnikowych zlokalizowanych na budynkach Szkół Podstawowych w Królówce, Muchówce, Starym Wiśniczu, Kobylu oraz budynku świetlicy w Kopalinach.

Dzięki sprawnej pracy systemu mieszkańcy są na bieżąco informowani o stanie jakości powietrza w miejscach, których przebywają na co dzień.
Prezentacja wyników pomiarów w postaci mapy jakości powietrza jest dostępna na oficjalnej stronie Urzędu Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz https://nowywisnicz.pl/
oraz poprzez darmową aplikację mobilną dla systemów

EkoInterwencja - w jednym miejscu można zgłosić wszystkie przypadki łamania przepisów antysmogowych

Przypadki spalania odpadów, eksploatacji kotłów i kominków niespełniających wymagań uchwały antysmogowej oraz sprzedaży węgla złej jakości można już zgłaszać
za pomocą elektronicznego formularza Ekointerwencji, dostępnego pod adresem: https://powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja.

Formularz ma usprawnić przepływ informacji między mieszkańcami a jednostkami wyznaczonymi do sprawowania kontroli w zakresie ochrony środowiska. Każde zgłoszenie, które zostanie przesłane za pomocą strony Ekointerwencji, będzie automatycznie przekierowywane do właściwego organu, który zajmie się jego weryfikacją.

Dzięki formularzowi, mieszkańcy mogą zgłaszać w jednym miejscu wszelkie przypadki łamania przepisów antysmogowych dla województwa Małopolskiego - niezależnie od miejsca pobytu, bez potrzeby szukania aktualnych danych kontaktowych do przesłania zgłoszenia. Co ważne, zgłoszenia można dokonać anonimowo.

 

Czyste powietrze - Dofinansowanie

W ramach rządowego programu poprawy jakości powietrza został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze. 

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego m.in.  na: wymianę starego kotła grzewczego (warunek konieczny), docieplenie domu, wymianę okien i drzwi czy instalację odnawialnych źródeł energii (w formie preferencyjnej pożyczki).

Szczegółowe informacje nt. Programu znajdują się na Portalu Beneficjenta:

Kontakt:

Infolinia (czynna w godzinach 8.00-15.00): 502 073 066
e-mail: czyste.powietrze@wfos.krakow.pl

Doradca energetyczny GMINY NOWY WIŚNICZ – Mariusz Sałęga tel. 785 855 930
mariusz.salega@wfos.krakow.pl

Podsumowanie projektów dotyczących wymiany kotłów

Gmina Nowy Wiśnicz kończy dwa projekty pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Nowy Wiśnicz poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe – węgiel, drewno)” oraz „Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Nowy Wiśnicz poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)”- projekty dofinansowane w ramach RPO WM – Poddziałanie 4.4.2 i 4.4.3.

W ramach projektów wymienione zostały 134 stare kotły, niespełniające norm ekologicznych, na nowe, z których można korzystać bezterminowo. Łączne dofinansowanie udzielone Gminie Nowy Wiśnicz wyniosło ponad 1,8 mln. Ostatnim działaniem w ramach projektów była edukacja ekologiczna mieszkańców poprzez przygotowanie i dostarczenie im pakietu materiałów edukacyjno-informacyjnych w formie ulotek zawierających prezentacje dotyczące kwestii ekologii. Materiały zostały przekazane również wszystkim sołtysom. Na tablicach ogłoszeń zostały umieszczone plakaty informacyjno-edukacyjne, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu zamieszczona została prezentacja zawierająca materiały z zakresu edukacji ekologicznej.

W lutym przeprowadzono spotkania z uczniami we wszystkich szkołach i przedszkolach, w ramach których promowano postawy proekologiczne oraz odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego, a także poruszono tematykę oszczędności zasobów naturalnych. Zorganizowano quiz na temat ochrony środowiska i postaw proekologicznych, wręczono nagrody dla zwycięzców (puchary, książki).
Zachęcamy do obejrzenia prezentacji.

Prezentacja dotycząca wymiany kotłów na gaz

Prezentacja dotycząca wymiany kotłów na węgiel drewno

Uchwała antysmogowa w pigułce! 

Całość uchwały antysmogowej można przeczytać pod linkiem: https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/

Uchwała antysmogowa dla woj. małopolskiego to Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r., w sprawie wprowadzenie na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów we zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Główne założenia: 

 1. Wymiana piecy:
 • Do końca 2022 roku konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych (kotły pozaklasowe tzw. „kopciuchy”)

Mieszkańcy mają więc kilka lat na wymianę tych kotłów. Obecnie istnieje możliwość skorzystania z dostępnych programów dofinansowania do wymiany kotłów:

 1. a) program czyste powietrze
 2. b) ulga termomodernizacyjna
 • Do końca 2026 roku należy wymienić kotły, które spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012;
 • Kotły spełniające wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, które były eksploatowane przed 1 lipca 2017 roku, mogą być użytkowane do końca swojej żywotności;
 • Kotły CO, których eksploatacja ( pierwsze uruchomienie pieca w miejscu obecnego użytkowania) rozpoczęła się w dniu 1 lipca 2017 r. lub później muszą spełniać wymagania ekoprojektu oraz posiadać wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, za wyjątkiem instalacji zgazowujących drewno

Ograniczenia dotyczące ogrzewaczy pomieszczeń:

 • od 1 lipca 2017 r. nowo instalowane kominki ( również tzw. ogrzewacze pomieszczeń, piece kaflowe, popularne „kozy”) muszą spełniać wymagania ekoprojektu;
 • od 2023 roku dopuszczalne będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka;
 • Od 2023 roku kominki, które nie spełniają wymagań w zakresie ekoprojektu lub sprawności cieplnej na poziomie co najmniej 80%, muszą zostać wymienione lub wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.
 1. Wprowadza wymagania dla jakości stosowanych paliw:
 • Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych oraz większości miałów. Te frakcje to właściwie odpady węglowe – drobny pył węglowy o ziarnach do 3 mm
 • Wprowadzony został także zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Oznacza to, że drewno przed spaleniem powinno być sezonowane – jego suszenie powinno trwać co najmniej dwa sezony.

Kontrole przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej: 

 1. Kontrola przestrzegania wymagań uchwały będzie prowadzona przez upoważnionych pracowników gminy, lub policję.
 2. Kontrole będą niezapowiedziane i mogą mieć charakter interwencyjny lub rutynowy
 3. Kontrolujący ma prawo podejmować wszelkie czynności niezbędne do ustalenia stanu rzeczywistego, w tym: do poboru próbek popiołu z paleniska lub próbek paliwa oraz do wezwania i przesłuchania osób.

Utrudnianie przeprowadzenia kontroli stanowi przestępstwo zgodnie z art. 225 § 1 kodeksu karnego „kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Kontrolujący ma prawo na miejsce zdarzenia wezwać Policję.

Dokumenty niezbędne przy kontroli:

 1. certyfikat jakości stosowanego paliwa
 2. dokumentacja z badań,
 3. dokumentacja techniczna urządzenia,
 4. instrukcja użytkowania,
 5. certyfikaty, które potwierdzają spełnienie wymaganych poziomów sprawności i emisji.

Jeśli użytkownik nie posiada takich dokumentów, będzie domniemanie, że instalacja nie spełnia wymagań uchwały.

W przypadku naruszenia przepisów uchwały, mieszkaniec może być ukarany mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 000 zł.

List Wicemarszałka Województwa Małopolskiego

Download (PDF, 503KB)

Czyste powietrze - broszura

Download (PDF, 1.91MB)

Czyste powietrze - ulotka

Download (PDF, 1.91MB)