Udzielono absolutorium Burmistrzowi Nowego Wiśnicza za rok 2020

W dniu 26 maja 2021 roku w sali obrad Ratusza Miejskiego w Nowym Wiśniczu odbyła się XXXI Sesja Rady Miejskiej. W obradach uczestniczyło 13 radnych, którzy przede wszystkim jednogłośnie udzieli Burmistrzowi Nowego Wiśnicza, Pani Małgorzacie Więckowskiej wotum zaufania na podstawie opracowanego „Raportu o stanie Gminy Nowy Wiśnicz” oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium poprzedzona była m.in. odczytaniem przez Skarbnika Gminy pozytywnej opinii Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Nowy Wiśnicz. Również Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej przedstawiła pozytywną opinię Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku ww. komisji w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
Ostatecznie budżet Gminy Nowy Wiśnicz w 2020 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 81 813 970,02 zł tj. w 102,1 % w stosunku do zaplanowanych, zaś po stronie wydatków 78 934 113,96 zł, tj. w 95 % założonego planu. Należy również zaznaczyć, że gmina w 2020 pozyskała ze środków zewnętrznych ok. 10,5 mln zł, z czego ok. 6,5 mln ze środków unijnych, a ok. 4 mln ze środków krajowych.
Burmistrz Nowego Wiśnicza w swoim wystąpieniu podczas sesji podsumowując działania podjęte w roku 2020 zwróciła uwagę, iż pomimo wielu trudności związanych z epidemią, z którymi należało się nieustannie mierzyć, dzięki wspólnemu wysiłkowi i wielkiej motywacji, udało się wdrożyć wiele wartościowych przedsięwzięć. Zrealizowane zostało wiele zadań mających duży wpływ na rozwój gminy oraz na poprawę życia mieszkańców.
Podkreśliła również, że realizacja założonych planów i działań nie byłaby możliwa gdyby nie dobra współpraca, zaangażowanie i wsparcie pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych oraz Radnych i Sołtysów, za co serdecznie wszystkim podziękowała.