Rozstrzygnięcie Burmistrza Nowego Wiśnicza w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu MPZP Nowego Wiśnicza z częścią miejscowości Stary Wiśnicz i Leksandrowa – etap „B” (OSIEDLE LESZCZYNY) po II wyłożeniu do publicznego wglądu

Zarządzenie Nr I/247/20 Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego po raz drugi (w części) do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowego Wiśnicza z częścią miejscowości Stary Wiśnicz i Leksandrowa – etap „B”, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu.

Download (PDF, 1.51MB)