Wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości dla Gminy Nowy Wiśnicz

W dniu 27 października 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a Gminą Nowy Wiśnicz na powierzenie realizacji zadania ze środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.
Gmina Nowy Wiśnicz pozyskała dotację celową w kwocie 14.850,00 zł na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa w postaci motopompy z osprzętem na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Wiśniczu. Jej zakup w znacznym stopniu poprawi funkcjonowanie, a przede wszystkim gotowość operacyjną jednostki.
„Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

logo

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl