W Królówce powstanie boisko sportowe

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego w ostatnim czasie wykonane zostały prace ziemne polegające na przygotowaniu terenu pod planowane boisko sportowe na działkach nr 479/3, 480/3,481/3, 482/1, 483/1, 484/1, 484/3, 485 w Królówce. Roboty zostały wykonane  przez Przedsiębiorstwo Usługowe Rem-Bruk s.c. Zakres robót,  zgodnie z umową, obejmował m.in. przebranie istniejących rowów (na długości 100 mb), karczowanie i przemieszczenie pni, porządkowanie oraz plantowanie ziemi. Gmina przeznaczyła na ten cel środki w wysokości ok. 41 200 zł. Jednocześnie dziękujemy Firmie Rem-Bruk za wykonanie dodatkowych robót w czynie społecznym.

Niestety na boisko mieszkańcy będą musieli jeszcze trochę poczekać. Obecnie muszą być wykonane zmiany planistyczne. Na ukończeniu jest procedura związana z  opracowaniem dokumentów planistycznych studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz, następnie planowane jest rozpoczęcie procedury punktowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ww. działek.