Rozstrzygnięcie Burmistrza Nowego Wiśnicza w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowego Wiśnicza z częścią miejscowości Stary Wiśnicz i Leksandrowa – etap „B” (OSIEDLE LESZCZYNY)

Zarządzenie I/162/20 Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowego Wiśnicza z częścią miejscowości Stary Wiśnicz i Leksandrowa – etap „B” w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu.

Download (PDF, 2.4MB)