Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół/przedszkoli

Organizacja lub zwrot kosztów dowozu do szkoły/przedszkola dotyczy dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Wiśnicz.
Prawo wnioskowania do Burmistrza Nowego Wiśnicza o zorganizowanie bezpłatnego dowozu do szkoły/przedszkola dla dziecka niepełnosprawnego lub zwrot kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły/przedszkola, w przypadku gdy dowóz zapewniają rodzice/opiekunowie prawni przysługuje:
1. niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym z odroczonym obowiązkiem szkolnym;
2. uczniom niepełnosprawnym objętym kształceniem specjalnym do najbliższej szkoły podstawowej;
3. uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazja, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
4. dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25. rok życia;
5. dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 24. rok życia.
Druki wniosków o zorganizowanie dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły/przedszkola lub wniosków o zwrot kosztów dowozu dostępne są do pobrania tutaj:

Wniosek o zorganizowanie dowozu niepełnosprawnego dziecka do przedszkola/szkoły w roku szkolnym 2020/2021

Wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły/przedszkola

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych 

lub w Referacie Edukacji – Nowy Wiśnicz ul. Szkolna 1, pokój nr 5 (budynek „dawnej” szkoły).
Do wniosku należy załączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, potwierdzenie przyjęcia lub kontynuacji nauki w szkole/przedszkolu oraz klauzulę informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Ze względu na konieczność organizacji dowozu na dzień 1 września, wniosek oraz wszystkie niezbędne dokumenty powinny zostać złożone na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu ul. Rynek 38, w terminie do 10 sierpnia danego roku.