Informacja dla osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nowy Wiśnicz

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu przypomina, iż każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Nowy Wiśnicz. Przedsiębiorcy prowadzący działalność lub mający siedzibę na terenie Gminy Nowy Wiśnicz zobowiązani są do zawarcia oddzielnej umowy niezależnie od tego czy działalność jest prowadzona w miejscu zamieszkania (np. sklepy, zakłady usługowe itp.) czy też poza miejscem zamieszkania.

Obowiązkiem Urzędu Miejskiego na podstawie art. 3. ust 3 pkt. 3 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach jest prowadzenie ewidencji umów na odbiór odpadów komunalnych od przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

W związku z powyższym prosimy wszystkich przedsiębiorców oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych o przedłożenie do wglądu w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu oryginałów umów dotyczących odbioru odpadów oraz aktualnych dowodów uiszczania opłaty za usługę do dnia 31.07.2020 r.

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych skutkować będzie:
– nałożeniem kary grzywny na podst. art.10 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)
– wszczęciem postępowania na podst. art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)