Kolejna sesja Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu

W dniu 27 maja 2020r., po raz kolejny w systemie zdalnym odbyła się sesja Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu. W pierwszej części obrad Radni Rady Miejskiej zapoznali się z informacją z międzysesyjnej pracy Burmistrza Nowego Wiśnicza .

Następnie po zaakceptowaniu omówionych na komisjach materiałów dotyczących między innymi:

  • realizacji programu współpracy Gminy Nowy Wiśnicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,

  • wynikami kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych,

  • informacją o planowanych inwestycjach na drogach gminnych i wewnętrznych w 2020 r.

radni przystąpili do podejmowania uchwał. Większość z nich związana była z bieżącym funkcjonowaniem gminy. Między innymi podjęto uchwałę, której realizacja winna w istotny sposób wpłynąć na poprawę dostępności i jakości świadczonych usług w zakresie opieki nad dziećmi w gminie Nowy Wiśnicz. W uchwale radni wyrazili wolę przystąpienia do realizacji zadania w ramach którego budynek znajdujący się w Nowym Wiśniczu przy ul. Kościelnej 2 zaadaptowany zostanie na przedszkole.

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę, rozbudowę, nadbudowę budynku oświatowego szkoły w Nowym Wiśniczu. W ramach prac budowlanych przewiduje się dostosowanie pomieszczeń zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi obiektów przedszkolnych.

Dofinansowanie dla gminy wynosi 5 136 164,63 zł. Wniosek na w/w inwestycję został złożony początkiem 2019 roku i po ocenie przez instytucje dofinansowującą znalazł się na liście rezerwowej. W marcu br. gmina otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) Działanie 11.2 Odnowa Obszarów Wiejskich.

Po dyskusji nad bieżącymi sprawami związanymi z funkcjonowaniem gminy Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady XIX sesji .