Komunikat w sprawie transmisji on-line sesji otwarcia ofert w dniu 25.03.2020r.

Dotyczy postępowania przetargowego pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z budową i przebudową przyłączy wodociągowych przy ul. Kazimierza Wielkiego i Rynku w Nowym Wiśniczu – etap I”.

W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego informujemy, że sesja otwarcia ofert dla postępowania przetargowego pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z budową i przebudową przyłączy wodociągowych przy ul. Kazimierza Wielkiego i Rynku w Nowym Wiśniczu – etap I” nastąpi poprzez transmisję on-line.

W związku z powyższym transmisja rozpocznie się w dniu 25 marca 2020 roku o godz. 11:30. Możliwość oglądnięcia transmisji sesji otwarcia ofert będzie dostępna pod poniższym linkiem

https://nowywisnicz.sesja.pl/

Zgodnie z komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych: ” W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji – nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp”.