Termin składania deklaracji i wzór do pobrania

Deklarację składamy w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości lub od momentu powstania na niej odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana).
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.
Wyjątek stanowi śmierć mieszkańca, wówczas w takim przypadku można dokonać korekty deklaracji do sześciu miesięcy od dnia tego zdarzenia.

UWAGA!

Wszystkie dotychczasowe deklaracje są ważne i nie należy składać nowych, jeśli nie następuje zmiana liczby osób zamieszkałych (np. urodzenia, zgony, zmiana miejsca zamieszkania, aktualizacja deklaracji lub zgłoszenie kompostowania bioodpadów).

Nie ma również obowiązku składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości, którzy nie będą kompostować bioodpady.

WZÓR NOWEJ DEKLARACJI ( do pobrania)

Załącznik A do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wszelkie informacje dotyczące systemu opłat za odbiór odpadów komunalnych (stan konta podatnika „opłaty śmieciowej”) można uzyskać pod numerem telefonu: 533 373 541 lub 14 685 09 14.
Do 15-dnia każdego miesiąca należy uiszczać opłatę za śmieci na takich samych zasadach t.j.: bez wcześniejszego wezwania do zapłaty (bez blankietu) – w wysokości zadeklarowanej kwoty opłaty zależnej od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.