Informacje dotyczące przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Od stycznia 2020 roku wprowadzonych zostało kilka zmian w systemie gospodarki odpadami w gminie, o których mieszkańcy informowani są cyklicznie. Poniżej opisujemy zmiany dotyczące oddawania odpadów do PSZOK, w którym przyjmowane są odpady powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właściciela nieruchomości zamieszkanej.
Odpady dostarczane do punktu, za wyjątkiem tych objętych limitem ilościowym, są odbierane bez dodatkowych opłat zgodnie z obowiązującym regulaminem korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (pełna treść regulaminu).
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu Nr XV/153/20 z dnia 13 lutego 2020 r. (pełna treść), w przypadku przekroczenia ilości oddawanych odpadów budowlanych oraz opon ponad określony limit ustalono opłatę w wysokości:

  • 1,00 zł brutto za każdy kilogram odebranych odpadów budowlanych,
  • 10,00 zł brutto za każdą kolejną sztukę zużytych opon.

Zasady świadczenia usług dodatkowych w PSZOK określa zarządzenie Burmistrza Nowego Wiśnicza wraz załącznikami (pełna treść).
Druk formularza zapotrzebowania na usługi dodatkowe – załącznik nr 2

Już od 14 marca Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów w Nowym Wiśniczu będzie świadczył dodatkowe usługi polegające na przyjmowaniu w punkcie zużytych opon oraz odpadów budowlanych z wyłączeniem materiałów izolacyjnych, w ilości większej niż określony wyżej limit. Wszelkie uchwały oraz bieżące informacje dotyczące gospodarki odpadami dostępne są na stronie urzędu  w zakładce „Gospodarka Odpadami.”