Zakończono prace przy budowie Parku 400-lecia

Końcem zeszłego roku Gmina Nowy Wiśnicz zakończyła prace związane z budową parku 400 – lecia. U podnóża wiśnickiego zamku powstał nowy obiekt, który będzie doskonałym miejscem odpoczynku dla mieszkańców oraz turystów.
Odpowiednie utwardzenie terenu dało możliwość utworzenia ścieżek spacerowych, zamontowano infrastrukturę wypoczynkową: ławki, stoliki z siedziskami do gry plenerowej w szachy, leśny amfiteatr. Powstała specjalna ścieżka dydaktyczna z zamontowanymi makietami zabytkowych budowli. Zamontowano stylowe oświetlenie oraz monitoring.
Zadanie pn. „Poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej z okazji 400 – lecia powstania Nowego Wiśnicza poprzez budowę parku u podnóża zamku Kmitów i Lubomirskich” było możliwe dzięki dofinansowaniu przyznanemu w czerwcu 2017 r. w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-060/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR w ramach RPO WM, które wyniosło 1 515 924, 79 zł. Całkowity koszt prac wyniósł ponad 2 275 500,00 zł.

Poniższe zdjęcia przedstawiają nowowybudowany Park 400 – lecia: