Podpisano umowę na zagospodarowanie terenu Targowicy – etap II

W dniu 09.07.2019 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na roboty budowlane dla zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektów o charakterze sportowo – rekreacyjnym oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie działki nr 733 i działki 734 w centrum Nowego Wiśnicza – Targowica – etap II”.

Drugi etap zagospodarowania Targowicy obejmuje:

  • roboty rozbiórkowe i ziemne;
  • wykonanie drenażu i kanalizacji opadowej boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę;
  • wykonanie oświetlenia (regulacja posadowienia słupów i okablowanie);
  • wykonanie boiska do gry w piłkę siatkową i koszykówkę;
  • wykonanie ciągów pieszych;
  • wykonanie obiektów małej architektury;
  • montaż piłkochwytów;
  • wymianę ogrodzenia;
  • urządzenie zieleni;
  • wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych „HALUX” Sp. z o. o. z Krakowa. Termin wykonania zadania do dnia 31.10.2019 r.

Wartość robót opiewa na kwotę 483 670,92 zł brutto.