Pozyskano dofinansowanie na remont drogi w kierunku wiśnickiego zamku

W dniu 15 kwietnia 2019 r. Minister Infrastruktury przekazał Wojewodzie Małopolskiemu zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów listę zadań gminnych oraz powiatowych województwa małopolskiego do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Na liście znalazła się Gmina Nowy Wiśnicz z dofinansowaniem w kwocie 297 969,00 zł na zadanie pn.: ”Remont drogi gminnej nr 580784K – na działce nr 876/2 i 876/1 w m. Nowy Wiśnicz, nr 1 w m. Leksandrowa i nr 1316 w m. Stary Wiśnicz w km 0+000-0+382”.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to sierpień br.

funduszdrog