Przetarg na dzierżawę sklepiku na basenie w Leksandrowej

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Nowym Wiśniczu
ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na dzierżawę budynku (~25m²) wraz miejscem zadaszonym (~55m²) pod sklepik wraz z małą gastronomią na terenie odkrytej pływalni w Leksandrowej

1. Przedmiotem dzierżawy jest budynek (~25m²) oraz miejsce zadaszone (~55m²), przeznaczona pod sklepik wraz z małą gastronomią w sezonach letnich 2019, 2020, 2021 w godzinach funkcjonowania odkrytej pływalni. Przewiduje się otwarcie sezonu 22 czerwca 2019 do 31 sierpnia 2019. Zakład Usług Komunalnych zastrzega sobie prawo do zmiany otwarcia sezonu, nie później niż 1 lipca 2019. Zmiana taka, nie będzie rodzić żadnych skutków finansowych po stronie Zakładu Usług Komunalnych. Daty otwarcia sezonu w latach 2020 oraz 2021 zostaną podane przed rozpoczęciem sezonu w danym roku jednak nie będzie to później niż 1 lipiec a zakończenie 31 sierpień.
2. Oferent składa propozycję ceny netto za sezon w 2019 roku. Minimalna oferowana wartość czynszu za sezon nie może być mniejsza niż 4 tyś netto. W roku 2020 do ceny netto z 2019 roku zostanie doliczone 5%, natomiast w roku 2021 do ceny netto z 2020 roku zostanie doliczone 5%.
3. Kwoty netto oferty z roku 2019 powiększona o należny podatek VAT zostanie wpłacona poczet czynszu w dniu zawarcia umowy. Kwoty z lat 2020 oraz 2021 zostaną wpłacone przed rozpoczęciem sezonu w danym roku. Brak wpłaty skutkować będzie natychmiastowym rozwiązaniem umowy z winy dzierżawcy.
4. Dzierżawcę obciąża podatek od nieruchomości należny od zajmowanej powierzchni dzierżawy.
5. Warunki dzierżawy i ograniczenia:
a) Uzyskanie wszelkich uzgodnień dotyczące pozwolenia na działalność gastronomiczną leżą po stronie dzierżawcy
b) Dzierżawca zobowiązany jest do zachowania estetyki otoczenia, zachowania czystości i porządku poprzez ustawienie pojemników na śmieci
c) Ewentualne nakłady poniesione w związku z dostosowaniem miejsca dla potrzeb handlu ponosi w całości dzierżawca bez możliwości zaliczenia na poczet czynszu
d) Wydzierżawiający nie przewiduje obniżenia stawki czynszu z tytułu wpływu niekorzystnej pogody na handel.
e) Obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży wszystkich napojów alkoholowych,
f) Prowadzenie wszelkich prac oraz samej działalności na nieruchomości musi być zgodne wymaganiami Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej,
6. Stawki czynszu nie obejmują opłat z tytułu podatku od nieruchomości, oraz za usługi z tytułu dostarczenia prądu, wody itp. za wymienione usługi dzierżawca ponosi odpowiednie opłaty na zasadach ogólnych w oparciu o wskazania licznika energii i wodomierza.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019r. w ZUK Nowym Wiśniczu, Rynek 16 o godz. 13.00
8. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które złożą oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem dzierżawy oraz warunkami
9. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości
10. Uczestnik, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zawarcia umowy dzierżawy w terminie 5 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
11. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Zakładzie Usług Komunalnych w Nowym Wiśniczu lub telefonicznie pod nr 14 612 86 61.
12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu, zmiany treści ogłoszenia, unieważnienia w każdym czasie z ważnych dla ZUK Nowy Wiśnicz przyczyn.