Szkolenie na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, dnia 16 listopada 2018 r. w Ratuszu Miejskim w Nowym Wiśniczu odbyło się szkolenie dla przedstawicieli Zespołów Interdyscyplinarnych z Nowego Wiśnicza, Żegociny i Lipnicy Murowanej, Policji, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Wiśniczu, pracowników socjalnych, kuratorów społecznych i zawodowych, pielęgniarek środowiskowych, nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz przedstawicieli Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni.
Szkolenie o tematyce przemocy w rodzinie prowadziła Pani Liliana Krzywicka – psycholog, socjolog, kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przewodnicząca Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy PARPA. Na spotkaniu poruszono m.in. kwestie dotyczące ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, procedury Niebieskiej Karty, strategii pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową, czy temat dziecka w rodzinie z problemem przemocy. Spotkanie wypełnione było dyskusjami na temat różnych przykładów z życia osób spotykających się z rodzinami, w których występuje przemoc. Szkolenie umożliwiło wymianę wzajemnych doświadczeń oraz pogłębienie wiedzy dotyczącej podejmowania skutecznych działań pomocowych wobec osoby doświadczającej przemocy jak i stosującej przemoc oraz wobec dziecka.