Rusza kwalifikacja wojskowa

Od 26 lutego 2018 roku na terenie powiatu bocheńskiego rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa. Miejscem, w którym odbywać się będzie kwalifikacja, jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni przy ul. Poniatowskiego 7.
W dniach od 09 do 13 marca 2018 roku prowadzona będzie kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn z terenu Gminy Nowy Wiśnicz.
W dniu 26.03.2018 roku prowadzona będzie kwalifikacja wojskowa dla kobiet.
Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet, podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się ochotników, którzy ukończyli 18 rok życia.
Osoby zdolne do czynnej służby wojskowej, zostaną z urzędu – po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej – przeniesione do rezerwy. W toku trwania kwalifikacji nastąpi także założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych).
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 roku podlegają mężczyźni:
– urodzeni w 1999 roku;
– urodzeni w latach 1994-1998 – jeżeli nie określono dotąd ich zdolności do czynnej służby wojskowej;
– osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
– osoby urodzone w latach 1997 – 1998, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także:
Kobiety:

• kobiety urodzone w latach 1994-1999 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Ochotnicy:

• osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej zobowiązane są do stawienia się przed powiatową komisją lekarską w terminie wyznaczonym przez Burmistrza.

DOKUMENTY WYMAGANE DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

Osoby po raz pierwszy stające do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są przedstawić:

• dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
• aktualną dokumentację medyczną (jeżeli posiadają),
• aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy,
• dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe.

Komentarze są wyłączone.