“Archipelag Skarbów” w Szkole Podstawowej im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok, w  Szkole Podstawowej im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu, we współpracy z Urzędem Miejskim przeprowadzono “Archipelag skarbów”. Program realizowany był przez trenerów Fundacji Homo Homini im. Karola de Foucauld w Krakowie i brali w nim udział  uczniowie II i III klas gimnazjalnych (ok.150 uczniów).

Program ,,Archipelag Skarbów’’ jest programem profilaktycznym w całości opartym na modelu profilaktyki uniwersalnej, adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych, ukierunkowanym na ograniczenie zachowań problemowych  takich jak: używanie alkoholu, narkotyków, wczesne zachowania seksualne, przemoc rówieśnicza.

Program jest wpisany do “Systemu standardów i rekomendacji programów profilaktycznych” sygnowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Program prowadził kilku osobowy zespół certyfikowanych realizatorów, który opowiadał o relacjach dwojga ludzi, seksualności, systemie wartości, pasjach. Celem programu było wzbudzenie motywacji do pracy nad własnym rozwojem w sferze budowania dojrzałych więzi, poszerzanie wiedzy młodzieży na temat zakażeń przenoszonych drogą płciową i skutecznych metod zapobiegania im, wzmacnianie więzi z rodzicami, nauczycielami, identyfikacja z własnym systemem wartości.

Dwa czterogodzinne bloki warsztatów, w dwa kolejne dni zamieniły grupę młodzieży w poszukiwaczy skarbów, jakimi są głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych marzeń i pasji. Ważną częścią programu było także spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla nauczycieli i  rodziców gimnazjalistów.

Wyrażamy nadzieję, że “Archipelag Skarbów” był wzbogacającym doświadczeniem dla wszystkich jego uczestników, a także, że wsparł realizowany przez szkołę program wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki.

Komentarze są wyłączone.