Nowa siedziba Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu informuje, iż Punkt Informacji dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie ma nową lokalizację – został przeniesiony do budynku, w którym mieści się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Rynek 16, I piętro).

Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą funkcjonuje od lipca 2010 r. Został on utworzony w celu niesienia fachowej pomocy na każdej płaszczyźnie sytuacji kryzysowej rodziny. Jest to miejsce, w którym osoba będąca ofiarą przemocy domowej może uzyskać pomoc w odzyskaniu równowagi, może otrzymać również wsparcie oraz informacje na temat różnych form pomocy jej przysługujących.

W punkcie dyżurują specjaliści: psycholog, radca prawny i pracownik socjalny, którzy udzielają: konsultacji psychologicznych i prawnych, wsparcia psychologicznego, poradnictwa socjalnego oraz ogólnych informacji na temat zjawiska przemocy domowej oraz na temat placówek udzielających pomocy osobom krzywdzonym.

Dyżury w/w specjalistów pełnione są w następujących terminach:

psycholog – w każdą środę od 15.00 do 17.00

– radca prawny – w każdy piątek od 10.00 do 12.00

pracownik socjalny – w każdy czwartek od 14.00 do 16.00

W celu umówienia wizyty prosimy o bezpośredni kontakt ze specjalistą (psycholog: 664 145 945, radca prawny: 606 449 332) bądź za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu (tel. 14 68 509 42, 14 61 283 07 – od pn. do pt. w godz. od 07.00 do 15.00).

WSZYSTKIE KONSULTACJIE I PORADY W PUNKCIE UDZIELANE SĄ BEZPŁATNIE

Nowa siedziba Punktu Informacji i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w Nowym Wiśniczu została zorganizowana dzięki udziałowi w Programie Osłonowym „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Zadanie publiczne pod nazwą: „Remont i wyposażenie pomieszczenia dla potrzeb realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie”.

Dzięki udziałowi w w/w Programie pozyskaliśmy nie tylko nową siedzibę dla Punktu, ale również małą salę konferencyjną z przeznaczeniem na organizację posiedzeń Zespołów Interdyscyplinarnych/Grup Roboczych jak również szkoleń i spotkań dyskusyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach pozyskanych środków został przeprowadzony remont pomieszczeń, zakupiono stosowne wyposażenie w tym sprzęt komputerowy.

Koszt całkowity wyniósł 17.332,00 zł z czego udział wkładu własnego w całkowitych kosztach projektu wyniósł 20% tj. 3.467,00 zł, pozostałe koszty 80% tj. 13.865,00 zł zostały pokryte w ramach dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Na ręce Pani Agaty Płaszczyk – Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Muchówce składamy serdeczne podziękowania za przekazanie pięknych prac plastycznych wykonanych przez uczestników w/w placówki, które ozdabiają wnętrza nowej siedziby Punktu.

Podziękowania należą się również Panu Wiesławowi Cholewie – Kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych, za wykonanie prac wykończeniowych.