Gmina otrzymała dofinansowanie na budowę “Parku 400-lecia”

20 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały nr 985/17 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-060/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR w ramach RPO WM dokonał wyboru do dofinansowania zadania pn. „Poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej z okazji 400 – lecia powstania Nowego Wiśnicza poprzez budowę parku u podnóża zamku Kmitów i Lubomirskich” w ramach, którego gminie Nowy Wiśnicz przyznano dofinansowanie w wysokości 1 515 924,79 zł.

Przedmiotem projektu jest stworzenie parku ze ścieżką m. in. edukacyjno-dydaktyczno-rekreacyjną na której usytuowane będą miniatury zamków oraz infrastruktura sprzyjająca wzrostowi ruchu turystycznego. Zaplanowano również odpowiednie utwardzenie terenu (stworzenie ścieżek spacerowych) montaż infrastruktury wypoczynkowej, oświetlenie, ustawienie stolików do gry w szachy z siedziskami. W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano budowę amfiteatru leśnego, który pozwoli na organizacje imprez plenerowych. Planowany koszt całego zadania to 2 021 233,07 zł.

Microsoft Word - PFU wiśnicz

Komentarze są wyłączone.