Program rewitalizacji Nowego Wiśnicza wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego

W dniu 16 maja Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 735/17 wpisał do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego – Gminny Program Rewitalizacji Nowego Wiśnicza na lata 2016-2020. Program Rewitalizacji opracowano na podstawie Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji i uchwalono przez Radę Miejską w Nowym Wiśniczu. Jest to wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Objęcie danego obszaru zdegradowanego Gminnym Programem Rewitalizacji będzie stanowiło podstawę wspierania go poprzez instrumenty i narzędzia dedykowane rewitalizacji (programy unijne oraz krajowe) lub korzystania z preferencji w innych instrumentach, programach i działaniach sektorowych.

Gminny Program Rewitalizacji Nowego Wiśnicza na lata 2016-2020