Obwieszczenie Burmistrza Nowego Wiśnicza

Burmistrz Nowego Wiśnicza stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Nowym Wiśniczu Uchwały Nr XXXIII/275/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Nowego Wiśnicza na lata 2016–2020.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 i 43 ww. ustawy:

  1. w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu, ul. Rynek 38, Nowy Wiśnicz, w pokoju nr 22, w godzinach pracy Urzędu;
  2. w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu, (nowywisnicz.pl w zakładce Rewitalizacja Gminy Nowy Wiśnicz) (załączniki poniżej)

Pliki do pobrania:

  1. Uchwała Nr XXXIII/275/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Nowego Wiśnicza na lata 2016–2020.
  2. Gminny Program Rewitalizacji Nowego Wiśnicza na lata 2016–2020.
  3. Uzasadnienie zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
  4. Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji Nowego Wiśnicza na lata 2016–2020.

 

Download (PDF, 95KB)