II spotkanie Członków Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Nowego Wiśnicza zaprasza członków Komitetu Rewitalizacji na II posiedzenie dotyczące konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Nowego Wiśnicza na lata 2016-2020, które odbędzie się w dniu 17 lutego 2017 roku o godz. 10:00 w sali obrad Ratusza Miejskiego w Nowym Wiśniczu.

Na posiedzeniu przedstawione zostaną główne założenia dokumentu tj. wizja obszaru rewitalizacji (planowany efekt zaplanowanych działań rewitalizacyjnych), misja, cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań, a także zakres rzeczowy podstawowych i uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłoszone zostały przez różnych interesariuszy podczas otwartego naboru projektów, a także będzie zapewniona możliwość złożenia uwag i opinii.