Książki naszych marzeń

Gmina Nowy Wiśnicz przystąpiła do rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.

W ramach programu w grudniu 2015 roku zostało zakupionych i przekazanych ponad  850 pozycji książkowych do bibliotek szkolnych z terenu naszej gminy w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. Celem szczegółowym programu rządowego było wzbogacenie ofert bibliotek szkolnych o atrakcyjne dla uczniów książki o tematyce bliskiej ich współczesnym doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata, promowanie czytelnictwa wśród uczniów, urozmaicenie realizacji programów nauczania poprzez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych, rozwijanie samorządności uczniowskiej poprzez umożliwienie uczniom wpływania na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej, rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz publicznymi bibliotekami pedagogicznymi. Podstawowym rezultatem programu było trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Wysokość środków przyznanych szkołom na zakup książek do bibliotek szkolnych zależna była od liczby uczniów w danej szkole, gdzie finansowy wkład własny został poniesiony w wysokości 20% kwoty kosztów realizacji zadania.