Informacja o sposobie rozpatrzenia uwag do MPZP i SUiKZP miejscowości Królówka

Burmistrz Nowego Wiśnicza informuje o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wsi Królówka.

W związku z rozpatrzeniem uwag konieczne będzie ponowienie uzgodnień z instytucjami w niezbędnym zakresie. W chwili obecnej wykonawca planu nanosi zmiany wynikające z rozpatrzenia uwag w obydwu dokumentach.

W najbliższym czasie przedstawimy harmonogram dalszych prac nad uchwaleniem miejscowego planu oraz studium dla miejscowości Królówka.

Do pobrania:

ZARZĄDZENIE NR I/143/2015

ZARZĄDZENIE NR I/144/2015