Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej

RM.0002.4.4.2014

Nowy Wiśnicz, dnia 23 grudnia 2014 r.

Z A W I A D O M I E N I E
uprzejmie zawiadamiam, że
IV sesja Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu odbędzie się dnia:
30 grudnia 2014 r. (wtorek) o godz. 8:00
w sali obrad Ratusza Miejskiego w Nowym Wiśniczu

Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z I, II i III sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacja Burmistrz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2014 r.,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Wiśnicz na lata 2014 – 2021,
c) budżetu Gminy Nowy Wiśnicz na 2015 rok,
d) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Wiśnicz na lata 2015 – 2021,
e) uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów
w publicznym transporcie zbiorowym w granicach administracyjnych Gminy Nowy Wiśnicz,
f) przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej i stałych komisji Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu na 2015 r.,
g) przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2015 r.,
h) ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza,
i) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
j) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 r.,
k) uchwalenia programu współpracy Gminy Nowy Wiśnicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,
l) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
m) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.
n) przystąpienia Gminy Nowy Wiśnicz do realizacji projektu „Miasteczko ruchu drogowego w miejscowości Stary Wiśnicz” w ramach konkursu pn. „Budowa miasteczek ruchu drogowego w województwie małopolskim”.
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Chodur