Zawiadomienie o III sesji Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu

RM.0002.3.3.2014

Nowy Wiśnicz, dnia 10 grudnia 2014 r.

Z A W I A D O M I E N I E
uprzejmie zawiadamiam, że
III, nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu odbędzie się dnia:
12 grudnia 2014 r. (piątek) o godz. 8:20
w sali obrad Ratusza Miejskiego w Nowym Wiśniczu

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2014 r.,
b) wyrażenia zgody na użyczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniczu Małym nieruchomości gminnej.
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Chodur

Wersja PDF