Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego!

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  części gminy Nowy Wiśnicz  obejmującej miejscowości:  Muchówka, Chronów, Olchawa, Stary Wiśnicz, Leksandrowa, Łomna, Kopaliny, Połom Duży

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 , poz. 1235 ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Nowym Wiśniczu następujących Uchwał:

  • Uchwała Nr  XLII/345/10  z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie  przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Muchówka
  • Uchwała Nr XLII/346/10  z dnia 9 listopada 2010r.  w sprawie  przystąpienia do zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Chronów
  • Uchwała Nr  XLII/348/10  z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie  przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Olchawa w gminie Nowy Wiśnicz oraz Uchwała  Nr XXXII/318/14  z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Olchawa w gminie Nowy Wiśnicz
  • Uchwała Nr XI/74/07  z dnia 25 października 2007r.  w sprawie przystąpienia  do zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Stary Wiśnicz z wyłączeniem  części miejscowości  objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  „Śródmieście” Wiśnicza
  • Uchwała Nr XI/75/07 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 października 2007r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Leksandrowa z wyłączeniem części miejscowości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” Wiśnicza
  • Uchwała Nr XLII/344/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Łomna oraz Uchwała Nr XXXII/316/14 z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Łomna
  • Uchwała Nr XLII/347/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Kopaliny oraz Uchwała Nr XXXII/317/14 z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Kopaliny
  • Uchwała Nr XLII/343/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Połom Duży oraz Uchwała Nr XXXII/315/14  z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Połom Duży

Zgodnie z przepisami ww. ustaw każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu zmiany planu miejscowego. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu (ul. Rynek 38,  32-720 Nowy Wiśnicz) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2014 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Burmistrz Nowego Wiśnicza 

mgr inż. Stanisław Gaworczyk 


Bądź pierwszym który skomentuje

    Dodaj komentarz