Nabór do projektu

POKL
„CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA”

Projekt systemowy „Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu już po raz piąty zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do udziału w projekcie „Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Nowy Wiśnicz”. Współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do mieszkańców miasta i gminy Nowy Wiśnicz, którzy korzystają z pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata) .
Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, marginalizacji i minimalizowanie problemów, poprzez realizację kontraktów socjalnych, wśród osób będących klientami pomocy społecznej oraz ich otoczenia w Gminie Nowy Wiśnicz.

Zrealizowanie celu głównego projektu możliwe będzie dzięki osiągnięcie celów szczegółowych, do których należą:

 • zdobycie umiejętności z zakresu kompetencji zawodowych i społecznych potrzebnych do wejścia na rynek pracy poprzez udział w warsztatach terapeutycznych z zakresu kompetencji społecznych oraz w indywidualnym poradnictwie z doradcą zawodowym.
 • zwiększenie motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej oraz zwiększenia poczucia własnej wartości poprzez udział w poradnictwie specjalistycznym i warsztatach.
 • zwiększenie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych rodziców, minimalizowanie negatywnych skutków stosowania przemocy poprzez udział w m. in. poradnictwie psychologicznym, pedagogicznym, działaniach korekcyjno – edukacyjnych, wsparcie asystenta rodziny, mediatora, pomocy prawnej
 • minimalizowanie skutków niepełnosprawności oraz długotrwałej choroby poprzez m.in. rehabilitację, wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej
 • zwiększenie aktywności i zaangażowania osób nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych; w działaniach służących usamodzielnianiu i aktywizowaniu, poprzez udział w szkoleniach/kursach dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

ORGANIZUJEMY:

 • WARSZTATY TERAPEUTYCZNE Z ZAKRESU KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
 • INDYWIDUALNE PORADNICTWO Z PSYCHOLOGIEM, DORADCĄ ZAWODOWYM
 • PORADNICTWO Z PEDAGOGIEM
 • POMOC ASYSTENTA RODZINY, PRAWNIKA, MEDIACJE RODZINNE
 • GRUPY WSPARCIA
 • TURNUSY REHABILITACYJNE, POMOC ASYESTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 • KURSY, SZKOLENIA DOSKONALĄCE
 • UZUPELNIENIE WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE GIMNAZJALNYM, PONADGIMNAZJALNYM LUB POLICEALNYM

Nabór trwa od 02.01.2013r. do 28.02.2013r., a następnie przez cały czas trwania projektu
(zgodnie z regulaminem rekrutacji uczestników projektu)

Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz rekrutacji znajdą Państwo w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu ul. Rynek 16, lub pod nr telefonu 14/68 509 42.

Bądź pierwszym który skomentuje

  Dodaj komentarz