Do pobrania druki dotyczące świadczeń rodzinnych

Świadczenia RodzinneWydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego informuje, że można pobierać druki:

a) o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2012/2013
b) o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego okres zasiłkowy 2012/2013
c) o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013

Druki wniosków są dostępne w Wydziale Spraw Społecznych (ul. Rynek 16) lub można je pobrać klikając tutaj.

ZASIŁEK RODZINNY
W związku z kończącym się okresem zasiłkowym 2011/ 2012 (trwającym do 31 października br.), wnioski wraz z dokumentami w sprawie świadczeń rodzinnych na NOWY OKRES ZASIŁKOWY rozpoczynający się od 1 listopada 2012 r. można składać od 01 września br.
Zgodnie Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

UWAGA!
Osoby, którym decyzją przyznano dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 w przypadku dziecka kontynuującego naukę w szkole ponadgimnazjalnej, są zobowiązane do dnia 10 września 2012 dostarczyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające ten fakt.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
W związku z kończącym się okresem świadczeniowym 2011/2012 (trwającym do 30 września br.), wnioski wraz z dokumentami w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY rozpoczynający się od 1 października 2012 r. można składać od 01 sierpnia br.

W myśl Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

STYPENDIUM SZKOLNE
Urząd Miejski informuje, że zbliża się termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego.
Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowane od 03 września 2012r. do 15 września 2012r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października br.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym składa się w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

(A.F.)