Co rzeczywiście ustalił sąd pracy?

Jeden z nauczycieli w naszej gminie po wygaśnięciu umowy zawartej na czas określony zwrócił się do sądu pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy i zasądzenie odszkodowania. Nieprawomocnie sąd postanowił:
– ustalił, że umowa zawarta o pracę na czas określony jest umową na czas nieokreślony,
– oddalił żądanie zasądzenia odszkodowania,
– wzajemnie zniósł między stronami koszty postępowania.
Stronom przysługuje apelacja.