Akty prawne / Uchwały

UCHWAŁA NR XXXIX/357/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Wiśnicz

UCHWAŁA NR XXXIX/358/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR VI/38/15 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

UCHWAŁA NR V/29/15 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XL/373/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU z dnia 21 listopada 2017 r. zmiemająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2016 rok

Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Wiśnicz  odpadów komunalnych

Osiągnięte poziomy recyklingu przez Gminę Nowy Wiśnicz w 2016 roku

Podmioty zbierające zużyte baterie i przeterminowane leki

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Informacja nt. koszenia działek

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nowy Wiśnicz

Informacja o obowiązku sprzątania po swoim psie