Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Każdy mieszkaniec gminy Nowy Wiśnicz w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może przywieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) następujące rodzaje odpadów zebranych selektywnie:

  • zużyte baterie akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • zużyte opony,
  • odpady zielone, popiół,
  • meble i odpady wielkogabarytowe,
  • odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstwa domowego (np. żarówki, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, chemikalia, itp.),
  • odpady budowlano-rozbiórkowe – do limitu odpowiadającego 2,2 m3 lub 25 worków o poj. 120l rocznie.

PSZOK w Nowym Wiśniczu prowadzony jest przez firmę Zbiór i Segregacja Odpadów „TRASZKAN” S.j. S.F.Z. Sroka 32-413 Zegartowice 105. Firma „TRASZKAN” odbiera także zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Wiśnicz.

pszok

Przekazując do PSZOK-u odpad, należy okazać dowód osobisty i ostatni dowód opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady dostarczone na PSZOK nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone.

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV/AGD oraz odpady remontowo-budowlane odbierane będą  bezpośrednio z posesji  po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu do urzędu lub firmy wywozowej.

Popiół można gromadzić oddzielnie w odpowiednich workach (koloru popielatego) i wystawiać w sezonie grzewczym ze śmieciami komunalnymi w dniu wywozu odpadów.

kompostownikUbrania i tekstylia można wrzucać do kontenerów ustawionych na terenie całej gminy. Przeterminowane leki oddajemy do pojemników ustawionych w aptekach na terenie gminy.

Odpady zielone – bioodpady powstające na terenie nieruchomości, które ulegają biodegradacji można kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby, lub zbierać w worki przystosowane do tego celu.

Kompostowanie nie może stanowić uciążliwości zapachowych dla innych osób, ani powodować zanieczyszczenia działek sąsiednich.

Download (PDF, 168KB)