Opłaty

Opłata za gospodarowanie odpadami będzie naliczana w Gminie Nowy Wiśnicz od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz odpowiedniej stawki opłaty.

DANE DO PRZELEWU BANKOWEGO

Numer rachunku odbiorcy: 57 85890006 0230 0610 0039 0086
Nazwa odbiorcy: Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu
Adres odbiorcy: Rynek 38, 32-720 Nowy Wiśnicz
Tytuł przelewu: Opłata za odbiór odpadów w miesiącu:…………….
Imię i nazwisko składającego deklarację :…………………………….
Adres nieruchomości: …………………………………………………….

Np.:
Opłata za odbiór odpadów w miesiącach VII-XII 2013 
Jan Kowalski, Kopaliny 1a, 32-720 Nowy Wiśnicz

Ustalone zostały dwie stawki opłaty:

  • stawka podstawowa – jeśli właściciel nieruchomości zdeklarował, że nie będzie prowadził segregacji i oddaje wszystkie śmieci jako zmieszane
  • stawka obniżona – jeśli właściciel zdeklarował i prowadzi selektywną zbiórkę odpadów

Opłaca się więc segregować odpady !

Właściciel nieruchomości obliczy samodzielnie wysokość opłaty za śmieci wypełniając deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę faktyczną liczbę osób zamieszkujących na danej nieruchomości i stawkę opłaty, która będzie odzwierciedleniem jego preferencji postępowania z odpadami tzn. czy będzie segregował czy nie.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Cennik

Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy będą uiszczać opłatę miesięcznie do 15 dniakażdego miesiąca.

Opłatę wnosić można bez prowizji w placówkach Banku Spółdzielczego Rzemiosła lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego:
BSR O/Nowy Wiśnicz nr: 57 85890006 0230 0610 0039 0086
albo w kasie Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu.

UWAGA!
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć kolejną deklarację w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Wszelkie informacje dotyczące systemu opłat za odbiór odpadów można uzyskać pod numerem telefonu: 0-14-68-509-14.

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych jak dotychczas opłatę za śmieci będą uiszczać do administratorów budynków na zasadach przez nich określonych.