Dla osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze i kolejne dziecko

DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA PIERWSZE I KOLEJNE DZIECKO – Z KRYTERIUM DOCHODOWYM  WYNOSZĄCYM 800,00 ZŁ NA CZŁONKA RODZINY (1.200,00 ZŁ W SYTUACJI, KIEDY W SKŁADZIE RODZINY JEST NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECKO)

UWAGA – JEŻELI RODZINA POBIERA W TUTEJSZYM MOPS-IE ZASIŁEK RODZINNY PRZYZNANY NA OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016 SKŁADA DOKUMENTY OKREŚLONE W PUNKCIE 1, 5 i 6.

WNIOSKODAWCA SKŁADA:

 1. Wniosek o ustalenie prawa o do świadczenia wychowawczego – załącznik nr 1 (wypełnia tylko wnioskodawca)
 2. Oświadczenie członka rodziny – dochód nieopodatkowany – załącznik nr 2 (wypełnia każdy pełnoletni członek rodziny wchodzący w skład rodziny)
   
 3. Oświadczenie członka rodziny – działalność gospodarcza, ryczałt – załącznik nr 3 (wypełnia każdy pełnoletni członek rodziny wchodzący w skład rodziny)
 4. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego – załącznik nr 4 (wypełnia każdy pełnoletni członek rodziny wchodzący w skład rodziny)
 5. Oświadczenie wnioskodawcy (wypełnia tylko wnioskodawca składający wniosek w formie papierowej – wymóg nieobligatoryjny)
   
 6. Kopie aktów urodzenia dzieci (jeżeli rodzice są w posiadaniu aktów urodzenia dzieci tutejszy MOPS zachęca do dołączenia w celu usprawnienia procedury – wymóg nieobligatoryjny)

 

Ponadto, w zależności od sytuacji danej rodziny do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku utraty/uzysku dochodu – dokumenty potwierdzające ten fakt (dotyczy osób, które od 2014 roku podejmowały/traciły zatrudnienie)
 • w przypadku pracy członka za granicą – dokument potwierdzający ten fakt
 • dokumenty dotyczące rozwodu/separacji, zasądzonych alimentów;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

WZÓR WYPEŁNIONYCH DOKUMENTÓW